Privacy

Bij vzw Warm Hart gaan we met de grootste zorg om met uw persoonlijke gegevens.

Onze volledige privacyverklaring kan u hieronder lezen.

 

1.Vzw Warm Hart, organisatie voor Mensen in Armoede en voor Mensen Niet in Armoede, zal zich houden aan de nieuwe Europese regelgeving op de Privacy nl. GDPR ( General Data Protection). In het Nederlands heet dit: Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG)
In het verleden hielden wij ons al aan de Belgische wet op de privacy van 1992.

2. Bij het verwerken van persoonlijke gegevens ( naam, adres, telefoonnummers, reden van lidmaatschap) van onze leden, vrijwilligers, bestuurders, externe hulpverleners handelen we vanuit volgende belangrijke standpunten en basishoudingen:

– Integriteit;

– Verantwoordelijkheid;

– Veiligheid en

– Transparantie.

3. Onze leden hebben het recht op inzage en verbetering van verwerkte, persoonlijke gegevens.

4. Onze leden hebben het recht om de schrapping te vragen uit het ledenregister. Ze hebben het recht om niet meer gecontacteerd te worden of om vergeten te worden. Aan dit verzoek zal onmiddellijk gevolg worden gegeven.

5. Onze leden bieden wij de best mogelijke bescherming van hun persoonlijke gegevens. vzw Warm Hart zal er alles aan doen om de persoonlijke gegevens van haar leden, vrijwilligers en bestuurders en derden met wie wordt samengewerkt optimaal te beveiligen volgens alle nieuwe technische middelen en aangepaste procedures.

6. Het opvragen van persoonlijke data en de verwerking ervan zal enkel gebeuren om haar leden te ondersteunen, te verenigingen, te versterken en te verdedigen. De 6 criteria van het Vlaams decreet op Armoedebestrijding zijn hierbij de leidraad.

7. De persoonlijke gegevens zullen niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

8. Aan derde personen of diensten zullen geen gegevens worden verstrekt over de leden tenzij met toestemming van de betrokken persoon.

9. Foto’s , videomateriaal en geluidsmateriaal zullen enkel op de media worden gezet ‘met toestemming van betrokken persoon. Deze toestemming kan altijd worden ingetrokken. vzw Warm Hart zal dan gevolg geven aan de vraag voor verwijdering van de publicaties.

10. Groepsfoto’s kunnen aan de media worden toevertrouwd of op folders of flyers worden gezet om de activiteiten van Warm Hart kenbaar te maken of te promoten.

Voor publicatie foto’s individuele personen vragen we steeds hun toestemming.

11. Vragen of klachten in verband met de persoonlijke privacy kunnen gericht worden aan

de coördinator ( en bij afwezigheid aan de secretaris) van Warm Hart. U hebt recht op een antwoord binnen de 30 dagen na ontvangst van het verzoek of de klacht.